default_mobilelogo

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทราบ  

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด